Ochrana osobných údajov

Oboznámenie klientov o spracúvaní osobných údajov
fyzických osôb v spoločnosti RadyActive Tesla s.r.o.

Za účelom spolupráce s Vami, za účelom poskytovania Vám služieb, ako aj pri napĺňaní ďalších nižšie uvedených účelov spoločnosť RadyActive Tesla s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V záujme splnenia zákonných povinností Vám Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa – RadyActive Tesla s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 52 833 313, e-mail: radyactive@gmail.com
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby – JUDr. Martin Vasiľ, Žižkova 4D, 040 01 Košice, email: office@vasillegal.eu
 3. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:
  • Účel: realizácia zmluvného záväzku za účelom poskytovať Vám tréning, poradenstvo a ostatné nami poskytované služby; Právny základ: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť; Pre údaje týkajúce sa zdravia a zdravotného stavu – Právny základ: Váš výslovný súhlas ako dotknutej osoby.
  • Účel: zverejňovanie fotiek a videí z tréningu a iných aktivít, propagovanie Prevádzkovateľa; Právny základ: Váš súhlas ako dotknutej osoby.
  • Účel: newsletter – zasielanie noviniek, propagovanie Prevádzkovateľa, jeho aktivít a služieb; Právny základ: Váš súhlas ako dotknutej osoby.
  • Účel: prevádzka kontaktného formulára na webstránke prevádzkovateľa; Právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa – informovanie o Prevádzkovateľovi, budovanie vzťahu s klientmi a priamy marketing.
  • Účel: vymáhanie dlžných čiastok za poskytnuté tovary a služby Prevádzkovateľa; Právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa – ochrana majetku Prevádzkovateľa a jeho práv.
  • Účel: zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky; Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
  • Účel: zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky; Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.
  • Účel: ochrana majetku a bezpečnosti osôb pri monitorovaní priestorov Prevádzkovateľa; Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.

 4. Spracúvané osobné údaje – na základe vyššie uvedeného spracúvame nasledujúce osobné údaje:
  • Vaše identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu uvedenom vo vstupnom dotazníku a tiež Vaše doplňujúce údaje k poskytnutiu služieb tréningu a poradenstva v rozsahu uvedenom vyššie v dotazníku, najmä Vaše skúsenosti s tréningom, životný štýl, zdravotné a iné riziká, osobná a rodinná anamnéza – ak sa stanete našim členom, t.j. začnete využívať naše služby,
  • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.) – ak odoberáte naše platené služby,
  • Vaša podobizeň zaznamenaná na fotke alebo videu, ak nám udelíte súhlas na spracúvanie týchto údajov; Vaša podobizeň dočasne zaznamenaná kamerovým systémom, ak osobne navštívite našu prevádzku,
  • v prípade navštívenia nášho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies návštevníka webstránky,
  • v prípade, že využijete náš newsletter (zasielanie noviniek) – email, meno, priezvisko, telefónne číslo.

 5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov – Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
  • našim zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. spolupracujúci tréneri, konzultanti, poskytovatelia dátových úložísk a programového vybavenia (aplikácií) – INSPIRE CZ s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno (rezervačný systém); GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá (platobná brána),
  • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov,
  • kuriérske spoločnosti doručujúce Vám tovar.

 6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii – sa realizuje iba v prípade udelenia Vášho súhlasu, pri osobných údajoch zverejňovaných na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), na webovom sídle YouTube alebo pri zasielaní newslettra (noviniek) prostredníctvom služby Mailchimp. Prevádzkovatelia uvedených služieb vykonávajú spracúvanie osobných údajov aj mimo EÚ, a to na území USA. Z uvedeného dôvodu vykonávame spracúvanie iba v prípade, že nám náš zmluvný partner poskytne primerané záruky a pokiaľ Vy ako dotknutá osoba máte k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy. Uvedené zabezpečujeme uzavretím tzv. štandardných doložiek o ochrane údajov s našimi partnermi, pri ktorých dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny.

 7. Doba uchovávania osobných údajov – Závisí od určeného účelu spracúvania. V prípade údajov o zmluvnej spolupráci je to maximálne 5 rokov od ukončenia spolupráce, pokiaľ neprebieha súdne či administratívne konanie v ktorom je potrebné použiť dôkazy obsahujúce Vaše osobné údaje. V prípade navštívenia našej stránky maximálne 1 rok od navštívenia stránky. Pri spracúvaní údajov týkajúcich sa Vášho zdravia, údajov na prevádzku newslettra alebo pri spracúvaní údajov vo forme fotografií a videí z tréningu či iných aktivít, tieto spracúvame iba po dobu trvania Vášho súhlasu. Záznamy z kamerového systému z prevádzky uchovávame po dobu 7 dní od ich zhotovenia.

 8. Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi – ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám, ako Prevádzkovateľovi. Jedná sa o tieto práva:
  • Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.
  • Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame
  • Právo na výmaz – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
   • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
   • c. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
   • Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
   • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
   • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

  • Právo na obmedzenie spracovania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
   • Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
   • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
   • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
   • Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

  • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
  • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
  • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
  • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 9. Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje – Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, využiť naše služby, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, na prípravu tréningového plánu, na sledovanie jeho plnenia a na predchádzanie zraneniam a iných negatívnych vplyvov. Čo sa týka poskytovania nám osobných údajov týkajúcich sa zdravia, osobných údajov na zasielanie Vám noviniek, alebo Vašich údajov (podobizeň) zachytených na fotkách či videách, tieto nie ste povinní nám poskytovať a môžeme ich spracúvať iba v prípade, že nám na to udelíte súhlas.

 10. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 11. Iné aspekty ochrany osobných údajov – v prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte písomne kontaktovať na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na radyactive@gmail.com prípadne na office@vasillegal.eu .